SÚŤAŽNÉ PODMIENKYI. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE:

1. ARTEM TEAM s.r.o., Lipová 16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51870673, DIČ: 2120814157, zapísaný v obchodnom registri vedenomOkresný súd Košice, oddiel Sro, vložka 44438/V-Zb ( ďalej len "organizátor súťaže").

II. NÁZOV SÚŤAŽE

1. Súťaž o celo-drevenú kabelku a ďalšie výhry !

III. MIESTO PRIEBEHU SÚŤAŽE

1. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom webovej stránky https://www.artemteam.sk/sutaz/ (ďalej len "miesto konania súťaže").

IV. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 18.03. 2020 do 31.5.2020 00:00

V. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky stanovené v týchto súťažných podmienkach a:
a. dovŕšila 18 rokov veku;
b. nedovŕšila 18 rokov veku, pričom svojou účasťou v tejto súťaži prehlasuje, že má súhlas rodičov alebo právnych zástupcov na účasť v súťaži ako aj na prevzatie výhry. Vyhlasovateľ súťaže má právo vyžiadať takto udelený súhlas od maloletého súťažiaceho kedykoľvek počas súťaže; v prípade nezdokladovania udelenia súhlasu, bude súťažiaci zo súťaže vyradený; (ďalej aj ako "súťažiaci").

2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3. Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

4. Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže, ak kompletne vyplní dotazník na webovej stránke https://www.artemteam.sk/sutaz/ .

5. Zo súťaže je vylúčený ten súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže po skončení lehoty pre zapojenie sa.

6. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

7. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle súťažných podmieok, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

8. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle súťažných podmienok, výhru nezíska žiadna osoba.

9. Súťaž nespadá pod zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VI. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A SPÔSOB URČENIA VÍŤAZOV

1. Usporiadateľ vytvoril dotazník na webovej stránke https://www.artemteam.sk/sutaz/ alebo na inej stránke organizujúcej súťažnú výzvu, aby súťažiaci kompletne vyplnili dotazník.

2. Súťaž končí 31.05.2020 o 00:00.

3. Víťaz bude určený nasledujúcim spôsobom: 05.06.2019 budú náhodne vybraní traja súťažiaci, ktorí spĺňajú podmienky účasti súťaže.

4. Výhra v sútaži:

1. cena - celo-drevená kabelka.

2. cena - pánske a dámske tričko z novo pripravovanej kolekcie.

3. cena - balíček obsahujúci pero, kľúčenku, nálepky a textilnú tašku.

5. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie - či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto súťažných podmienok, výhra bude ponúknutá náhradníkovi určenému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto súťažných podmienok, cena prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. KOMUNIKÁCIA

1. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto súťažných podmienkach do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.


2. Výherca súťaže bude kontaktovaný prostredníctvom e-mailovej správy. Výhra bude výhercovi zaslaná kuriérskou spoločnosťou do 30 dní od doručenia spätnej väzby od výhercu.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyhodnotený ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo - obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

IX. OSOBITNÉ USTANOVENIA:

1. Organizátor súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na stránke https://artemteam.sk/sutazne-podmienky .

2. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu.

3. Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorým bude zasielaná informácia o výhre. Organizátor súťaže neručí za poškodenie produktu vzniknuté prepravnou spoločnosťou.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito súťažnými podmienkami. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v týchto súťažných podmienkach, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

V Spišskej Novej Vsi dňa 18.03.2020.